TEKKEALTI SULAMA KANALI KİRALAMA İHALESİ

                                                                                           İLAN

                                                           OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde-1- İŞİN ESASI:

      Belediyemize ait, tekkealtı sulama kanalının, tarımsal sulamada kullanmak amacıyla daha etkin, verimli ve idareye yararlı olması ve Çeltik ekim sezonunun başlamasına çok kısa bir süre kalması nedeniyle 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulüyle 33 aylığına 3 çeltik sezonu (2022-2023-2024 yılları) kiraya verilecektir.

Madde 2- KİRAYA VERİLECEK YERLERİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

-SEZONLUK MUHAMMEN BEDEL:75.000,00 TL.

-GEÇİCİ TEMİNAT(%3):6.750,00 TL.

-İHALE TARİHİ 24.03.2022 Saat: 14.00

Madde-3- İHALENİN YAPILACAĞI YER

          Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda Osmancık Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık/ÇORUM adresinde yapılacaktır.

Madde-4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

          45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (TC Kimlik nolu)

2. Tebligat için adres bildirimi,

3. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

4. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

         5. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

         6.Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Bank teyit yazısı.)

         7. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

8. Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

B - Tüzel kişi olması halinde;

         1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

         2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

          3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

         4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

         8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir)

9. Tebligat için adres bildirimi,

        10. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Bank teyit yazısı.)

        11. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

12. Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

C - Ortak Girişim olması halinde:

      Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D-Makine ve ekipmana ait belgeler.

1 adet asgari 14 ton ve üzeri paletli kepçe

1 adet damperli kamyon

Araçlar kendi malı ise araçlar ile ilgili belgeler kiralık ise kiralık olduklarına ait sözleşme veya belgeler.

         İstekliler yukarıda ki belgeleri ihale saatinde hazır bulundurmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamaz.

Madde-5-İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

          İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.