TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

                                                                               TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın,2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif (artırma)  usulü ile satışı yapılacaktır.

1-1-Yeşilçatma Mahallesi 602 ada 31 parselde kayıtlı 2.62,38 m² lik (Ticaret+konut Alanı E: 1,80 Y Ençok: 5 Kat) taşınmaz,

Muhammen Bedel: 3.603.100,00 TL.

Geçici Teminat:108.093,00 TL.

İhale Tarihi: 14.04.2022 Saat:14.00

-Satışı yapılacak olan taşınmaz ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.

-Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır

2- İhale, Osmancık Belediye Başkanlığı Güney Mah. Çorum Cad. No:2 19500 Osmancık/ÇORUM adresinde Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

     Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

     Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

d) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

e) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (aslı veya noter onaylı)

g)Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi veya sirküsü,

ğ) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankasındaki TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 14.04.2022 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-Taşınmaz satış şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. İhaleye girmek isteyenlerin ihale şartnamesi ve eklerini satın alması zorunludur.

   İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.