Kanalizasyon Şebekelerinde Kullanılmak Üzere Boru ve Malzemesi Mal Alımı İhalesi

Kanalizasyon şebekelerinde kullanılmak üzere boru ve malzemesi mal alımı ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/442426

1-İdarenin

a) Adresi

:

KIZILIRMAK MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ 33 19500 OSMANCIK/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3646119623 - 3646119984

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek@osmancik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

150 MM KORİGE BORU (CONTA DAHİL) metre 500,200 MM KORİGE BORU(CONTA DAHİL) metre 15.000,300 MM KORİGE BORU(CONTA DAHİL) metre 1.000,150 MM KORİGE MANŞON adet 90,150 MM KORİGE MANŞON adet 90,300 MM KORİGE MANŞON adet 150 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

OSMANCIK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DEPO VE İŞYERLERİNE

c) Teslim tarihleri

:

İdarenin teslimat programına göre peyder pey alınacak

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU Kızılırmak Mahallesi A.Menderes Caddesi No::33 19500 OSMANCIK ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

21.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

-Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
-Adayın veya isteklinin kayıtlı oldugu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.
-Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

HDPE çift cidarlı kanalizasyon boru ve ek parçaları TS EN 13476-3+A1, Contalar ise TS EN 681 ve CE standardı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmancık Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi A.Menderes Caddesi No :33 19500 OSMANCIK ÇORUM adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmancık Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi A.Menderes Caddesi No::33 19500 OSMANCIK ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

                                                                                                                      Hamza KARATAŞ

                                                                                                                       Belediye Başkanı