2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

                         T.C.

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             MECLİS KARARI

 

 Karar No

2017/32

 Dairesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Karar Tarihi

 04-04-2017

 Birimi

 

 Evrak No

 E.71

 Konusu

 Faaliyet Raporu

 Mec.Hav.Tarihi

 29-03-2017

Açıklama

 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu

 Geliş Tarihi

 

 Saati

 

      Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddesine göre 2017 yılı Nisan ayı toplantısı için, 04.04.2017 Salı günü saat 16:00 da gündemde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Hamza KARATAŞ'ın Başkanlığında üyeden;  Besim ÖZÜDOĞRU, İzzet KARAKAŞ, Tayfur KARAAĞAÇ, Oğuz Mete OKUTAN, Turgay ŞANAL, Yurdagül YILMAZ, Necmettin TATAR, Kadir DELİBAŞ, Dursun BARIŞMAZ, Özgür ŞAHİN, Ertan YAŞAR, Mahmut Özhan ARSLAN, Hüseyin CEBECİ ve Şeref KESKİN’in katılımıyla meclis salonunda toplandı.


      Gündemin 6. maddesine  geçildi.
      5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi  ile 5018 Sayılı Maliye Yönetimi  ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını gösterir, 2016 mali yılına  ait faaliyet raporunun görüşülmesine başlamadan önce; Başkan, 5393 sayılı Belediye Yasasının 19. Maddesi gereğince faaliyet raporu görüşülürken Meclise, Meclis Başkan Vekilinin başkanlık etmesi gerektiğini belirterek, Başkanlık Divanını 1. nci Meclis Başkan Vekili İzzet KARAKAŞ'a bırakmıştır.
      Toplantıya 1.nci Meclis Başkan Vekili İzzet KARAKAŞ'ın başkanlığında devam edilerek;
      Belediye Başkanının 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi konusu 5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi hükümleri gereğince müzakere edilmiş, faaliyet raporu çoğaltılarak CD ve yazılı ortamda meclis gündemi ile birlikte üyelere gönderildiğinden, Meclis Başkan Vekili faaliyet raporu üzerinde görüş beyan etmek isteyen var mı? diye sordu.

    Meclis üyleri söz alarak görüş ve önerilerde bulundular. Belediye Başkanı tarafından sorulan sorular cevaplandırıldı. Konu hakkında yapılan değerlendirmeler ve müzekkereler sonucunda;

     Meclis Başkan Vekili İzzet KARAKAŞ 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulünü oylamaya sundu; Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyeden Özgür ŞAHİN, Hüseyin CEBECİ, Mahmut Özhan ARSLAN ve Ertan YAŞAR'ın karşı yönde oy kullandıkları, Üye Şeref KESKİN'in  ise çekimser kaldığı görülerek, Belediye Başkanının 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun aşağıda olduğu gibi aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 26. Maddesi gereğince yeterli görülmesine Oy  Çokluğuyla karar verildi.

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU: Osmancık İlçemizin ve siz değerli halkımızın sahip olduğu kaynakları kullanarak, rutin hizmetlerin yanında geleceğe dönük projeler üretiyoruz. Size ait kaynakları kullanmak bizlere neyi ne kadara yaptığımızın hesabını verme sorumluluğunu yüklüyor. Bu sorumluluk ve bilinçle, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, 2016 yılı faaliyet raporunu; Osmancık’ta yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yoğun olarak emek sarf ettiğimiz bir yılın ardından sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Biz belediyeciliğin bugün ne anlama geldiğini biliyoruz, farkındayız. Çağdaş ve yaşanabilir bir kente ulaşmanın ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma gayreti ile mümkün olabileceğinin de bilincindeyiz. Bu bilinçle, ilk günkü enerjimizi sizlerden aldığımız destekle bugün de yaşıyoruz. Belediye olarak attığımız her yeni adımda bu günden yarına ne yapabiliriz diye soruyor ve hep daha iyisi için çaba gösteriyoruz. Bu çabamızın özünü de “insana yapılan hizmet” olarak görüyoruz. Gençlerimizi önemsiyoruz, onların eğitimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi rencide etmeden yoksulluğu görünür kılmadan yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.  Kısacası her şeyi daha yaşanabilir bir Osmancık için yapıyoruz.

Müdürlüklerimizin ve onlara bağlı birimlerin 2016 yılına ait faaliyet raporunu siz halkımızın takdir ve görüşlerine sunarken, çalışmalarımıza destek veren tüm meclis üyesi ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hizmetlerimize sahip çıkan siz halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

                                                                                                   Hamza KARATAŞ
                                                                                                     Belediye Başkanı

 

    GENEL BİLGİLER

      A-MİSYONUMUZ

     Osmancık ta yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyacını kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmak, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla güvenilir Belediye olmak.

      VİZYONUMUZ

      İyi yetişmiş personelle kurumsallaşmamızı tamamlayıp, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla teknolojik kullanıma öncelik tanıyıp, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, hizmette daha ileri seviyelere ulaşıp vatandaşımızın memnuniyetini ve beğenisini sağlamak Belediyemizin vizyonudur.

      B- KANUNİ YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
            (5393 sayılı kanunun 14 md.)

            Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

         a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

         b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı,  onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

            (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )
         Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
        Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 (1)-Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..."  ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2)-12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.
(3)-25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
         Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
            (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

      BELEDİYENİN YETKİLERİ
       (5393 sayılı kanunun 15 md.)

     a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.  
     b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

     c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

    d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

     e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
     f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

     g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
     h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
       i) Borç almak, bağış kabul etmek.
      j)Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

    k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

    l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
    m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

     n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
     o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

     p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
     r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
     (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

    Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

    İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
     (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.     Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

    Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
    Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

    BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

    5393 Sayılı belediyeler kanunu ve kanuna dayalı hazırlanan e belediye bilgisayar sistemlerine dayalı olarak hizmet üretimi yapılmaktadır.

 

    SUNULAN HİZMETLER

    İlçe halkımızın refah seviyesinin yükseltilmesi amacı ile imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri sunmaktır.

     AMAÇLAR ve HEDEFLER

    İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

   İlçede yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Osmancık bırakabilmektir. Bu doğrultuda çevre düzenlemeleri, park-bahçeler yapılarak planlı gelişen bir Osmancık oluşturarak geleceğin cazibe merkezi olan İlçeyi imar etmektir.

       

     TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

    5393 sayılı belediye hizmet kanunu doğrultusunda İnsan orijinli bir hizmet politikası sürdüren belediyemiz ürettiği ve planladığı tüm proje ve hizmetlerde önceliği ilçe halkının hayat standartlarının yükseltilmesine vermektedir. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kurumumuz ilçe halkı ile iç içe halkın yönetime katılarak, alınan kararlarda söz sahibi olmasını benimsemiş ve hayata geçirmiştir.

     Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

      Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

     Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  19.03.2017

 

                                                                                                         Hamza KARATAŞ

                                                                                                           Belediye Başkanı

                                                                                                                  (İmza)

 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

 

     Belediyenin karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin, yapılan tüm toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılması ile evrak kayıt ve dağıtımını sağlamak Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Müdürlük bünyesinde; Yazı İşleri Şefliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği, Özel Kalem ve Evlendirme Memurluğu birimleri bulunmaktadır. Bu birimlerimiz vasıtasıyla yürütülen hizmet ve faaliyetler; belediyemize gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bütün yazışmaların kayıtlarını yapmak, ilgililerine iletilmesini sağlamaktadır. Başkanlık makamının özellikle resmi kurumlarla ilgili yapılan yazışmalarının mevcut mevzuata (yazışma kurallarına) uygun olarak gerçekleştirilmesini koordine etmektir.

         

     GENEL BİLGİLER


     A–MİSYONUMUZ
     Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı olmak, özgün ve estetik değerlere, değişen yasalar ve mevzuatları takip etmek ve uygulamak, kurumumuz ve çalışanlarının en verimli yöntemlerle korumak ve en iyi hizmeti vermektir. Birimler arası diyalogu etkin hale getirip sorunları birlikte çözme ve kaliteyi yükseltmek, hukukun üstünlük ilkesiyle yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görevi yetki ve sorumluluk bilinciyle katılımcı, şeffaf, çağdaş, birim hizmetiyle hızlı, güvenilir, planlı çalışmayla hizmet vermek olacaktır.

     VİZYONUMUZ

     Hızla değişen dünyada bireylerin, organizasyonların ve kurumların ayakta kalabilmeleri için stratejik düşünmeye ve stratejik karar almayı benimsemek, bugüne hazır olmayan yarına hazır olması daha güç olacaktır düşüncesini kabullenerek geleceğe hazırlanmak için büyük çabalar sarf etmek, geleceğe yönelik gerçekleştirilebilir amaç ve hedefleri belirtmek, çağdaş yöntem ve tekniklerle hizmetin kalitesini ve hızını artırmak, öğrenerek, öğreterek, gerekli koordineyi sağlayarak çözümcü, yapıcı anlayışla öncü birim olarak ekip çalışması, takım ruhu ile yaratıcılık, esnek, planlı çalışmalarıyla geleceğe dönük görevini en iyi şekilde yerine getirmek olacaktır.

 

      B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

     Müdürlüğümüz belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına İlişkin Esaslar”, Bakanlar Kurulu'nun 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kabul edilmiştir.

     Belediyenin çalışma düzeni içerisinde gerek halkın isteklerini üst makamlarının emirlerini yerine getirmek üzere diğer birimlere ileten, ayrıca belediyenin genel evrak ve iletişim hizmetlerini yürüten bir birimdir. Kısaca hizmet çarkının dönüş hızını ayarlamada büyük payı olan bir görev üstlenmektedir. Belediye başkanlığının çeşitli nedenlerle gerek duyduğu doküman ve bilgilerin ilgili müdürlükten toplanması veya müdürlüklere iletilmesi, başkanlığın diğer kamu kuruluşları ile yazışmaların yapılması Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleridir.

      Bu çerçevede Yazı İşleri Müdürü;

1- Müdürlüğü Başkanlığa karşı temsil eder.

2- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3- Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4- Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5-  Belediye Personeli arasında Belediye Başkanının talimatıyla yazılı görev dağılımı yapar.

6- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar.

7- Müdürlük Bünyesinde görev yapan şeflik ve birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini kurumda çalışan memur, daimi işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

8- Müdürlükteki işlerin zamanında ve en iyi şekilde yapılmasından, takip, kontrol ve denetlemesinden sorumludur.

     Gerek birimler arasındaki diyaloglarımız gerekse müdürlüğümüze işlerini takip etmek üzere gelen vatandaşlarımıza,  bütün çalışan personelimiz ile güler yüzlü davranarak “bugün git yarın gel” ilkesi yerine “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düsturunu esas alan hizmet yarışı ile sevgi ve saygı çerçevesinde en güzel bir şekilde uğurlamak olmuş olup ve bundan böylede aynı prensiplerimiz devam edecektir.

 

 

C- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

     FİZİKSEL YAPI

     Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyemiz hizmet binasının 2. katında Yazı İşleri Müdürlüğü odasında görevini ifa eden Müdür, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefinin bulunduğu büro, yine 2. Katta bulunan Başkanlık Makamı bitişiğindeki Özel Kalem ve Başkan Yardımcısı birimi olarak faaliyet gösteren büro ve evlendirme memurluğu olarak 1 memurun çalıştığı Belediyemiz Kültür Merkezi girişinde bulunan yerde Evlendirme Memurluğu olmak üzere toplam 3 serviste hizmet vermektedir.

 

     ÖRGÜT YAPISI

     Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısına bağlı 1 müdür ve müdürlüğe bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği, Yazı İşleri Şefliği, Özel Kalem ve Evlendirme Memurluğu birimlerinden oluşmaktadır.

     BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLAR

Araç- Gereç

Adet

Bilgisayar

8

Yazıcı

6

Santral

1

Fotokopi Makinesi

1

Tarayıcı

2

 

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

BAŞKAN   YARDIMCISI

 

 

 

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÖZEL KALEM

YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

EVLENDİRME MEMURU

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AYNİYAT SAYMANLIĞI

BÜTÇE ŞEFLİĞİ

 

 

 

 

GELİR ŞEFLİĞİ

MUHASEBE BİRİMİ

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD PROJE BİRİMİ

MAKİNE İKMAL BAKIM ŞEFLİĞİ

İNŞAAT BAKIM ONARIM

YOL VE ALT YAPI BİRİMİ

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ

PARK VE BAHÇELER BİRİMİ

İMAR VE

ŞEHİRCİLİK

MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE YAPI KONTROL ŞEFLİĞİ 

PLANLAMA VE ŞEHİR ESTETİĞİ

 

 

NUMARATAJ BİRİMİ

GECEKONDU VE SOSYAL. KONUTLAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİMİ

EMLAK VE İSTİMLAK BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER

BEYAZ MASA BİRİMİ

 

 

BİLGİ İŞLEM

GÜZEL SANATLAR BİRİMİ

 

SOSYAL YARDIM BİRİMİ

GENÇLİK SPOR BİRİMİ

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE TANITIM BİRİMİ

 ENGELLİLER HİZMET BİRİMİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ

 MUHATRLIKLAR ŞEFLİĞİ

 

 

 

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE ŞEFLİĞİ

PROJE MÜHENDİSLİĞİ

 

 

ŞEBEKE TEKNİSYENLİĞİ

SU İŞLERİ TEKNİSYENLİĞİ

 

KANAL VE ALT YAPI BİRİMİ BİRİMİ

ATIKSU VE ARITMA BİRİMİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ

MEZBAHA BİRİMİ

 

 ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ

VETERİNER HEKİMLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUK İŞLERİ ŞEFLİĞİ

STRATEJİ VE GELİŞTİRME BİRİMİ

 

 

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE VE SÖZLEŞME BİRİMİ

SATINALMA ŞEFLİĞİ

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

 

 

 

ZABITA AMİRLİĞİ

ZABITA KOMİSERLİĞİ

 

 

ZABITA

 

ŞEHİRİÇİ TRAFİK VE OTOPARK

İKTİSAT VE KÜŞAT BİRİMİ

 

MÜDÜRLÜĞÜ

 

KORUMA VE GÜVENLİK

ULAŞIM HİZMETLERİ BİRİMİ

 

 

 

PAZARLAR TERMİNAL BİRİMİ

MEZARLIKLAR BİRİMİ

 

 

 

İLAN BİRİMİ

 

 

İTFAİYE

MÜDÜRLÜĞÜ

 

İTFAİYE AMİRLİĞİ

İTFAİYE ÇAVUŞLUĞU

 

 

 

ACİL YARDIM VE KURTARMA

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

     SUNULAN HİZMETLER

     Tüzel kişiliğe sahip olan belediyenin organları üç adet olup, bunlar;

a) Belediye Meclisi

b) Belediye Encümeni

c) Belediye Başkanı

      Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclis ve Encümeninin yapılan tüm toplantılarının sağlıklı bir şekilde yapılmasının sağlanması ve toplantılarda alınan karar ve zabıtların yazımı müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, yapılan iş ve işlemler aşağıya çıkartılmıştır.

         Encümen - Meclis İşleri

       Genel olarak haftada bir gün yapılan encümen toplantıları ile her ayın ilk Salı gününde yapılan belediye meclis toplantılarının gündemlerinin hazırlanması, tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek ilgili birimlere gönderilmesi ile gerekli ilan işleri ve mülki amire gönderilmesi sağlanmaktadır.

      Encümen İşleri

1- Encümende görüşülmek üzere müdürlüklerce gönderilen dosyaları teslim almak,

1- Encümen gündeminin hazırlığını yapmak,

2- Encümen gündeminin çıktılarını encümen üyelerine ulaştırmak,

3- Encümen kararlarını yazmak

4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak ihaleleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte yapmak,

5- Encümen kararlarının yazımı tamamlandıktan sonra imzalanmalarını sağlamak,

6- Encümen kararlarının ayrıştırılması ve arşivlenmesini yapmak,

7- Encümen kararlarının ve dosyalarının ilgili müdürlüklerine zimmetle teslimini sağlamak,

8- Encümen işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

9- Encümen üyelerinin oturum sayılarını bildirerek huzur haklarının verilmesini sağlamak.

   

Meclis İşleri

1- Mecliste görüşülmek üzere, müdürlüklerce gönderilen dosyaları teslim almak

2- Meclis gündeminin hazırlığını yapmak,

3- Meclis gündemini yasal süresi içerisinde meclis üyelerine ulaştırılmasını sağlamak,

4- Meclis gündemini belediye internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

5- Meclis tutanaklarının çözümünü ve tutanakların özetini yazmak,

6- Meclis kararlarını yazmak,

7- Meclis kararlarının imza takibini yapmak,

8- Meclis kararlarının ayrıştırılmasını ve arşivlenmesini yapmak,

9- Meclis kararlarının iki örneğini (onaylı bir örneğinin belediyemize gelmek üzere) yasal süresi içerisinde mülki amire gönderilmesini sağlamak,

10- Meclis kararlarının ve dosyalarının ilgili müdürlüklere zimmetle teslimini yapmak,

11- Meclis oturumlarında verilen önergelerin ilgili birimlere gönderilmesini ve cevaplarının temin edilmesini sağlamak,

12- Meclis üyelerinin ve komisyon üyelerinin oturum sayılarını ilgili müdürlüğe bildirerek huzur haklarının verilmesini sağlamak,

13- Meclis işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

Yukarda belirtilen Müdürlüğümüz Meclis ve Encümenle ilgili işlem ve gerekli yazışmaları

1 Müdür ve 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefi olmak üzere 2 personel tarafından yürütülmektedir.
Bunlardan;

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi uyarınca; Belediye Meclisince Temmuz ayı   meclisin tatil ayı olarak kabul edilmesi, Belediye meclisi bütçenin görüşüldüğü ayda 20 gün, diğer aylarda ise her ayın ilk haftasında 5 iş gününü geçmemek üzere meclis toplantılarının koordinesinin yapılması sağlanmıştır.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 21.maddesi uyarınca; Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem en az 3 gün önceden meclis üyelerine ulaştırılması sağlanmış, Belediye internet ortamında duyurulması sağlanmıştır.

3- Belediyenin bir önceki yıl gelir gider hesapların denetlenmesi amacıyla 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonu seçimi Ocak ayı içerisinde meclis kararıyla yapılmıştır.

4- Nisan ayı içerisinde bir yıllığına görev yapacak olan 2 adet encümen üyesi seçimi ile ihtisas komisyonları(İmar-Plan Bütçe ve Kültür Komisyonu) oluşumu meclis kararıyla yapılmıştır.

5-5393 Sayılı Belediye Kanunun 23.maddesi uyarınca; görüşülerek kesinleşen meclis kararları internet ortamında ayrıca ilan panosuna asılarak halka duyurulması sağlanmıştır.

6-5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesi uyarınca; Belediye Başkanı tarafından belirlenen, birim müdürlüklerinden gelen tekliflere istinaden gündem hazırlanarak encümene sunulmuş olup, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlanmıştır.

7-01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında alınan meclis ve encümen kararlarının yazımı gerçekleştirilerek örnekleri çoğaltılarak ilgili kurum ve birimlerimizce gereğinin yapılması için zimmet karşılığı kurye aracılığı ile gönderilmesi sağlanmıştır.

     Alınan meclis ve encümen kararlarının dağılımı aşağıya çıkartılmıştır.

     Meclisimiz 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında 14 gün olağan olmak üzere toplam 14 birleşim toplantı gerçekleştirilmiş olup,  84 adet karar alınmıştır.

Belediyemiz Encümenince 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında yapılan 48 toplantıda 215 adet karar alınmış olup, alınan bu kararlar hakkında gereğinin yapılması için karar örnekleri çoğaltılarak ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim edilmiştir.

   

      Yazı İşleri Şefliği

     Bu birimimiz belediye başkanlığına gelen tüm resmi evrak ile vatandaşların istek ve şikâyetlerini içeren dilekçeleri kurum gelen evrak girişi ile kabul eder, kaydını müteakip konularına göre ilgili yerlere zimmet karşılığında teslimini yapar. 01/01/2016/- 31/12/2016 tarihleri arasında kamu kurum ve  kuruluşları, özel şirketler ile vatandaşlardan gelen evrakların kurum kayıt sayısı 3593 adet olup; belgeler içeriklerine göre ilgili birimlere gönderilmiştir.

      Başkanlık, Yazı İşleri Müdürlüğü gelen evrak sayısı 334 adet, Yazı İşleri Müdürlüğü giden evrak sayısı 189 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği birim gelen evrak sayısı 15 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği birim giden evrak sayısı toplam 104 adettir.

      Bu yazışmalar arasında her yıl 6 aylık periyotlar haline düzenlenen 1.nci  6 aylık ve 2.nci 6 aylık İlçe Brifing Raporu hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmiştir.

Başkanlık Koordinasyon Toplantı Kararları Sorgulama tablosunda belirtilen işlere ait yapılanlar hakkında, Başkanlık Makamına bilgi sunulması hususunda  düzenli olarak müdürlüklere yazılı talimat gönderilmiş ve birim müdürleri ile koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiştir.

 

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği

1-  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan 1 personelin  Müdürlük kadrosuna asaleten ataması yapılmıştır.

2- Başkanlık makamından gelen talimat doğrultusunda, müdürlükler arasında görev dağılımı ve ihtiyaca göre gerekli atamalar yapılmıştır.

3- 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre 4 adet tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmakta olan personelin(Programcı-İnşaat Teknikeri-Avukat-Şehir Plancısı) net ücretleri meclis kararıyla belirlenmiş olup, sözleşme örneklerinden 2’şer suret İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

4- 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışmakta olan 2005 yılından sonra memuriyete başlamış, 9 adet personelin 657 sayılı yasanın 167.nci maddesine göre bir üst dereceye yükseltilmesi yapılmıştır.

5-  EKPSS işlemi sonucu Mühendis olarak Devlet Personele Başkanlığınca Belediyemiz emrine yerleştirmesi yapılan Halil CEYHAN'ın, 657 sayılı DMK nun 53 ve 54. maddeleri gereğince aday memur olarak ataması yapılmıştır.

6- Her yıl olduğu gibi 2016 yılında da terfi ayı gelen memur personelimizin derece ve kademe terfileri yapılmıştır.

7-  Belediyemizde halen çalışmakta olan 1 adet memur personelin hususi pasaport talep işlemleri gerçekleştirilmiştir.

8- Tahsildar olarak çalışmakta olan memur personelin 657 sayılı yasanın 108. Maddesine uygun olarak 6 ay ücretsiz izne ayrılması sağlanmıştır.

9- Hizmet süreleri nedeniyle terfisi gelen mühendis kadrosundaki 3(Üç) adet personelin kadro derecelerinin yükseltilmesi için (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği(Memur) meclisin onayı ile gerçekleştirilmiştir.

10-Bütçe uygulama talimatı esasları uyarınca her üç ayda bir istenilen personel durumu ile ilgili tablolar tanzim edilerek gereği için İl Mahalli İdare Müdürlüğüne gönderilmiş ve yerel bilgi sisteminde e-devlet üzerinden güncellemesi yapılmıştır.

11-  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü`nün 20.06.2005 gün ve 2005/62 sayılı Genelgesine göre, Üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliğince düzenlenen, "Bulgaristan ve Romanya" kentlerindeki teknik inceleme programına katılan Belediye Başkanının yurtdışı gezisi hakkında Çorum Valiliği bilgilendirilmiştir.

12- İş Kurumu İl Müdürlüğüne her ay işçi personel durumu İnternet ortamında bildirilmiştir.

13-Belediyemiz personellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde Hizmet Takip Programı HİTAP üzerinden her türlü veri girişleri yapılmıştır.

14- 31.12.2016 tarihi itibariyle Belediyemizde toplam 39 adet memur, 11 adet daimi işçi, 4 adet tam zamanlı sözleşmeli personel  olmak üzere toplam 54 kişi istihdam edilmektedir.

 

     Evlendirme Memurluğu

     Evlendirme memurluğunda 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında  223 adet çiftin nikâhı kıyılmış olup, tüm çiftlere uluslararası evlenme cüzdanı verilmiştir. Ayrıca 5 adet de izin belgesi düzenlenmiştir.

       Nikâh akdi yapılmış olan evlenme bildirimleri (Mernis) haftalık periyotlarla merkez ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmiştir.

     Ayrıca nikâh akitleri yapılmış olan her çifte istatistik formları aylık halinde Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilmiş, diğer taraftan Uluslararası Aile cüzdanının kullanıldığına dair bilgi formları Osmancık İlçe Nüfus müdürlüğüne gönderilmiştir.  

                               

     YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

     2016 yılında gerçekleştirilen denetimlerde; denetim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve riskli alanlara yoğunlaşarak yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkililik düzeylerinin arttırılmasında yönetime yapılan katkıyı en üst seviyeye çıkartmak hedeflenmiştir.

          

     D-DİĞER HUSUSLAR

Müdürlük ilke ve değerlerimiz ise aşağıdaki şekildedir.

1. Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır.

2. Görev uygulamalarında dürüst ve adil olunacaktır.

3. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.

4. Vatandaşlarımıza saygı esastır.

5. Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır.

6. Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.

7. Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.

8. Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.

9. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.

10.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.

11.Temel prensibimiz vatandaş memnuniyeti olacaktır

 

          AMAÇ VE HEDEFLER

     MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HEDEFLERİ

· Personel Sayısını artırmadan hizmet üretim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve çeşitlendirmek,

· Hizmet Üretim Kalitesini yükseltmek ve vatandaşların memnuniyetini artırmak,

· Belediyemiz çalışanlarının motivasyonu artırmak, çalışanlar arasında diyalogu geliştirmek, ziyaretçilerin memnuniyetini arttırmak,

· Çalışanları motive edecek sosyal hizmetleri temin etmek,

· Şeffaf