TAŞINMAZ İŞ YERİ KİRALAMA

İHALE İLANI

Madde 1- İŞİN ESASI:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz;

1-Kızılırmak Mahallesinde Kızılırmak kenarı eski belediye hizmet binası yanında bulunan Çay Bahçesi(Eski Adı Maarif Çay Bahçesi)  (110 m² kapalı alan 700 m² açık alan) 5(beş) yıllığına,

2- Güney Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk parkı(kent park) içerisinde bulunan Cafe ve Restaurant (2 katlı bina toplam 440 m² kapalı alan ile 1000 m² açık alan) 10(on)yıllığına,

3-Güney Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk parkı(kent park) içerisinde bulunan 20 m² kapalı büfe 3(üç) yıllığına,

 2886 sayılı yasanın 45. md. Gereğince etkin, verimli şekilde hizmet verebilmesi için kiralanması suretiyle ayrı ayrı ve sırası üzere açık teklif açık artırma usulüyle kiraya verilecektir.

Madde 2- KİRAYA VERİLECEK YERLERİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLE İHALE TARİH VE SAATİ:

SIRA NO

KİRALANACAK

İŞ YERİ BİLGİLERİ

YILLIK

MUHAMMEN BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

(%3)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1

Kızılırmak Mahallesi,

Kızılırmak kenarı eski belediye hizmet binası yanında bulunan çay bahçesi
60.000,00 9.000,00 18.08.2022 14.00
2

Güney Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk (Kentpark) parkında bulunan

Cafe-Restaurant

72.000,00 21.600,00 18.08.2022 14.15
3

Güney Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk parkında bulunan büfe

24.000,00 2.160,00 18.08.2022 14.30

Madde 3- İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

            İhalenin yapılacağı yer: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU GÜNEY MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ NO:2 19500 OSMANCIK /ÇORUM adresinde yapılacaktır.

Madde 4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

c) Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

ç) Noter tasdikli imza beyannameleri,

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve sirküleri

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

ç) Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

C)Ortak şartlar;

a)Geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise süresi 30 gün olacak, teminat mektuplarının asılları ve banka teyit yazısı.)

b)Teminat mektupları dışındaki teminatların Osmancık Belediyesi Tahsilat Servisi veya Osmancık Belediye Başkanlığı Halkbank-TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Osmancık Şubesine yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

c)İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair ( yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge.

e) Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin, ihaleye katılacak olanlar ile eş ve 1. Derece kan ve sıhri hısımlarının Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten Sabıka kaydı Belgeleri (son bir ay içinde alınmış )Adli Sicil Kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

g)Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir

Madde 5-İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

            İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.