ŞEVKİ DERİNDERE PARK KİRALAMA İHALESİ

İLAN

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- İŞİN ESASI:

                  Mülkiyeti Belediyemize ait, Kızılırmak Mahallesi A. Menderes Caddesi 498 Ada 1 Parselde kayıtlı, 21 m² kapalı alana sahip tek katlı büfe ile toplam 500 m² açık alanına sahip Şevki DERİNDERE parkı 3(üç) yıllığına, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Madde 2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

                İhale Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda, 12.09.2017 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’da Belediye Hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Madde 3- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

               Kiralama ihalesinin: -Yıllık Muhammen bedeli 6.000,00 TL+ KDV

              -Geçici teminatı ise  %3: 540,00 TL. ‘dir.

Madde 4- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER: .

A - Gerçek kişi olması halinde;

  1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

  2. Tebligat için adres bildirimi,

   3. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları,

 ve Banka teyit yazısı.)

  4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

  5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

           6. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

B - Tüzel kişi olması halinde;

   1.  İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

            2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname,

            3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

  5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

         6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

  7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

           8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

  9. Tebligat için adres bildirimi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

          Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D- Diğer Belgeler:

       2-Sabıka kaydı. Son bir ay içinde alınmış olarak.

Madde 4-   Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir, İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler.

            İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.