EYMÜR MAHALLESİ 1237 ADA DA 8 ADET PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ SATIŞI

İLAN

Madde 1-İŞİN ESASI:  Mülkiyeti Belediyemize ait; Eymir Mahallesi 1237 Ada 8.9.10.11.12.13.14.15. parsellerde kayıtlı arsa vasfında taşınmazların,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü açık Artırma suretiyle Encümen huzurunda ayrı ayrı sırası üzere satışı yapılacaktır.

Madde 2-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN: TAPU KAYDI SINIRI, NİTELİĞİ İLE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE İHALE TARİHLERİ:

  Mülkiyeti Belediyemize ait Eymir Mahallesi tabloda bilgileri bulunan arsa vasfında taşınmazların satışı yapılacaktır.

SIRA NO

MAH.

ADA/

PAR

YÜZÖLÇÜMÜ

MUHAMMEL

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Eymir

1237/8

765 m²

67.320,00

2.100,00

02.11.2018

14.00

2

Eymir

1237/9

734 m²

61.656,00

1.900,00

02.11.2018

14.10

3

Eymir

1237/10

724 m²

59.368,00

1.800,00

02.11.2018

14.20

4

Eymir

1237/11

681 m²

57.204,00

1.750,00

02.11.2018

14.30

5

Eymir

1237/12

685 m²

54.800,00

1.650,00

02.11.2018

14.40

6

Eymir

1237/13

710 m²

58.220,00

1.750,00

02.11.2018

14.50

7

Eymir

1237/14

730 m²

59.860,00

1.800,00

02.11.2018

15.00

8

Eymir

1237/15

853 m²

75.064,00

2.300,00

02.11.2018

15.10

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Satışı yapılacak olan taşınmaz ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.                                                                                

Madde 3- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER: .

            İsteklilerin ihaleye iştirak etmeleri halinde aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmeleri gereklidir.

            A - Gerçek kişi olması halinde;

              1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

              2. Tebligat için adres bildirimi,

           3. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Bank teyit yazısı.)

           4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri.

           5. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

           6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

           7. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

           8.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyasında evrakların aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

          B - Tüzel kişi olması halinde;

          1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

          2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname,

          3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

          4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

          5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

          6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

          7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

          8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

          9. Tebligat için adres bildirimi,

         10.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyasında evrakların aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

          C - Ortak Girişim olması halinde:

          Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.        

Madde 4- Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir, İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler

            İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 19/10/2018