Gemici Mahallesinde bulunan 416 ada 183 parsele ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği

Gemici Mahallesinde bulunan 416 ada 183 parsele ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 10.08.2020  tarih ve 2020/46 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 20.08.2020 ile 19.09.2020 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.