Eymir Mahallesinde bulunan 57 ada 4 ve 5 no. lu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Çorum ili Osmancık ilçesi Eymir Mahallesinde bulunan 57 ada 4 ve 5 no. lu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 06.09.2021 tarih ve 2021/67 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plana konu pafta ozalit kopyaları 21.09.2021 ile 22.10.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.